Wednesday, January 22, 2014

నా మైసూర్ ప్రయాణం


మైసూర్ కి నిన్న రాత్రి కేసినేని బస్సులో బయలుదేరా, 7 కి చిన్న బస్ ఎక్కించి 9.30 దాక మియాపూర్ హైటెక్ సిటీ మద్యలో తిప్పి తిప్పి పిప్పి చేసాడు. ఆప్పుడు పెద్ద బస్ ఎక్కించి 'బలుపు ' సినిమా వేసి బాదేసాడు. ఇంత విషాదంలో భొజనం కూడా చెయ్యకుండా 10:30 కి పడుక్కుంటే 11:15 కి లేపేసాడు.. భోజనాలంట ! సరేలే అని బూతులు తిట్టుకుంటూ ధాబాలో ఓ రెండు సాగుతున్న చెపాతీల తో మొన్న పున్నమికి చేసిన పాలక్ పన్నీరు కూర తిని, ఒక చిన్న కాఫీ తాగి (ఇది బాగానే ఉంది) మళ్ళీ బస్ ఎక్కి నెమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుకున్నా.
నాలుగింటికి ఎందుకో మెళకువ వచ్చింది, డ్రైవర్ చాలా బాగా బస్సు తోలుతున్నాడు అసలు కుదుపే తెలియట్లా అని కిటికీ అద్దానికి అడ్డు ఉన్న గుడ్డ పక్కకి తీసా.... బస్సు ఆగి ఉంది, బెంగులూరు టైంకి తీసుకువచేసాడా !
 ఏంటి రా పరిస్తితి అని ఆరాతీస్తే తెలిసింది, డ్రైవర్ ఆర్ టీ ఓ చెక్ పోస్ట్ ని తప్పించడానికి వేరే రూట్లో వెళ్ళి దారి తప్పిపోయాడంట, కోడి కొండ కుగ్రామంలో అడ్డంగా ఇరుక్కుపోయాం. గూగుల్ మాప్స్ మైసూర్ కి .58 నిమిషల దూరం చూపిస్తొంది. సరెలే కనిసం ఒక కునుకు వేడ్డం అని మళ్ళీ వాడిచ్చిన కుళ్ళు దుప్పటి ముసుగుపెట్టా, ఇక మైసూర్ వెళ్ళేదాకా నిద్దురపోవాలి అన్న ధ్రుడ నిశ్చయంతో.
ఒక అరగంట నిద్రోడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా... బస్సు పడవలా ఊగడం మొదలు పెట్టింది, ఈ సారి ఏ కాలవలో పెట్టాడో అని చూద్దునా... పక్క సైకిల్ కూడా పట్టనంత సన్నని పుంతగట్టుపై వెళ్తున్నాం.. ఒక 5 నిమిషాల ప్రయాణం తరువాత మళ్ళీ బస్సు ఆగింది, ఈ సారి ఒక డెడ్ ఎండ్ (Dead End) కి చేరుకున్నాం !!!
జనాలు నిద్రలేచి గోల మొదలు పెట్టారు. బస్సు బాక్ గేర్ లో నెమ్మదిగా వెనక్కి కదులుతోంది, అప్పుడే నెమ్మదిగా జనాలు చెంబులతో పుంత గట్టు దెగ్గర మా బస్సు వైపు నడుస్తున్నారు, బస్సు వారి మధ్యనుంచి నెమ్మదిగా ఏమి పట్టనట్టు నడుస్తోంది.
కొంత మంది చుట్ట కాల్చుకుంటూ బస్సు వైపు వింతగా చూస్తున్నారు, కొంతమంది మొహం లో చిరాకు ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తోంది, కానీ చలా మంది మొహాల్లో మాత్రం విసుగు, కోపం, కంగారు..ముఖ్యంగా అసహనం కనిపిస్తున్నాయి. 
"అయ్యా... డ్రైవర్ గారు మీరు త్వరగా బండి తిప్పండి, జనలు వాళ్ళ చెంబులో నీళ్ళతో శపించేలా ఉన్నారు... నేనే అన్నా వెటకారంగా."
"అలా చేస్తే, తరువాత వాళ్ళే బాధపడతారులేండి "  కండఖ్టర్ కౌంటర్.
మొత్తానికి ఎలాగో ఆ ఊరిలోంచి బయటపడి, మయిన్ రోడ్డు ఎక్కాము. బస్సులో ఒక్కడికి కూడ మైసూర్ వచ్చేదాకా వస్తాం అని నమ్మకం లేదు. ఎలగో ముక్కుతూ మూల్గుతూ 11:00 కి మైసూర్ లో దింపాడు .. 'పాడు ' డ్రైవర్ !

Friday, January 10, 2014

WshShell | Get UserName and Other System details

Below is the shell script to fetch username and other system details,


Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject("LDAP://" & strUser)
strName = objUser.FullName

SN = objUser.SN
givenName = objUser.givenName
sAMAccountName = objUser.sAMAccountName
department = objUser.department
company = objUser.company

strTitle = "ComputerName" & objSysInfo.ComputerName
strDepartment = "DomainDNSName" & objSysInfo.DomainDNSName
strCompany = "DomainShortName" & objSysInfo.DomainShortName
strPhone = "ForestDNSName" & objSysInfo.ForestDNSName

strTitle1 = "IsNativeMode" & objSysInfo.IsNativeMode
strDepartment1 = "PDCRoleOwner" & objSysInfo.PDCRoleOwner
strCompany1 = "SchemaRoleOwner" & objSysInfo.SchemaRoleOwner
strPhone1 = "SiteName" & objSysInfo.SiteName

msgbox strName & strTitle & strDepartment & strCompany & strPhone  & strTitle1 & strDepartment1 & strCompany1 & strPhone1 & SN & givenName & sAMAccountName & department & company

Thursday, January 9, 2014

WshShell | Code to change System Date

You might want to change the windows system Date/Time during a script runtime, below is the code for the same.

Var_Date="01.09.2014"
Dim WS
Set WS= CreateObject("WScript.Shell")
WS.run "cmd"
window("object class:=ConsoleWindowClass").Type "date " & Var_Date
window("object class:=ConsoleWindowClass").Type chr(13)
window("object class:=ConsoleWindowClass").Type "exit"
window("object class:=ConsoleWindowClass").Type chr(13)
Set WS= nothing

Sunday, January 5, 2014

Excel Macro | Function to find a value in specified column

One of those functions i used long back to find the row based on column name and value to be searched passed to the function as parameters,

Code:

Function FindRow(col_Name,ValueToFind)
Set exobj=createobject("excel.application")
exobj.visible = True
exobj.workbooks.open("C:\Documents and Settings\osnpt150\Desktop\Products.xls")
exobj.worksheets("Product_Testing_Grid").Activate
usedrowscount=exobj.worksheets("Product_Testing_Grid").UsedRange.Rows.Count

num=1
For n=num to usedrowscount
set  rng=exobj.worksheets("Product_Testing_Grid").Range(col_Name & n &":" & col_Name & usedrowscount)
On Error Resume Next
rng.Find(ValueToFind).Activate '', After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= False, SearchFormat:=False).Activate
If err.number=0 Then
num=exobj.Activecell.Address
msgbox "Found at row" & num
num=mid(num,4,len(num)-3)
n=num
else
Exit for
End If
On Error goto 0
Next
exobj.quit  
set exobj=nothing
End Function