Thursday, March 23, 2023

మేఘావృత ఆకాశం

సాగర్ చాలా తెలివైన పోలిస్. 

ఎంతో కష్ట తరమైన కేసులు కూడా సునాయసంగా ఛేదించేస్తాడు.

కాని, చీమకు కూడా హాని తలపెట్టని తన బాల్య మిత్రుడు,

ఆకాష్ ని ఎవరు చంపాలనుకుంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు.


మేఘన మరియు ఆకాష్ ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకుంటున్నారు.

ఆకాష్ ని చంపాలనుకునే వ్యక్తి మేఘనకు బాగా తెలిసు.

మేఘన ఆకాష్ ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందా? లేదా మేఘననే ఇదంతా చేయిస్తోందా?

ఆకాష్ పట్టించిన గంజాయి బేచ్ చంపడానికి ప్రయత్నించారా?

దొంగల పనా లేక పని మనిషా?

అసలు ఆకాష్ కనిపించినంత మంచివాడేనా?


ఎక్కడా ఏ క్లూ దొరకట్లా.


ఎవరు దీని వెనక ఉన్నది?

తెలుసుకోవాలంటే చదవండి, "మేఘావృత ఆకాశం" ప్రతిలిపి లో !


https://telugu.pratilipi.com/series/meghavrita-akasam-by-satya-keerti-v92zgmec0sxb


కథలు, కవితలు, వ్యాసాలు, నవలలు, ధారావాహికలు మొదలైనవి ఉచితంగా చదవండి. యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి మరియు 12 భాషల్లో 2.5 మిలియన్ కథలను పొందండి.


లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి : https://pratilipi.app.link/te/referral?referral_code=B0NE98I


ప్రతిలిపి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి. సైన్ అప్ చేసి రిఫెరల్ కోడ్ - B0NE98I ఎంటర్ చేయండి


మీరు రిఫెరల్ కోడ్ ఉపయోగించి సైన్ అప్ చేసిన తర్వాత మీకు 5 ప్రతిలిపి నాణేలు లభిస్తాయి.

 డౌన్‌లోడ్ లింక్: https://pratilipi.app.link/te/referral?referral_code=B0NE98I

ప్రతిలిపి కుటుంబంలో భాగం అవ్వండి


Sunday, March 19, 2023

If you don't use it, you lose it !

 


CHAT GPT about Lord Shiva

 Oh, Lord Shiva, the great god of destruction,

The one who wears the crescent moon on his head, The one who is the embodiment of pure consciousness, And the one who is the ultimate source of all creation.

Your divine presence fills my heart with joy, Your powerful trident destroys all that is evil, Your third eye sees beyond the physical realm, And your divine dance brings balance to the universe.

You are the destroyer of ignorance and ego, You are the protector of the righteous, You are the one who grants enlightenment, And you are the ultimate truth that we seek.

Oh, Lord Shiva, the source of all that is holy, Your grace and blessings are beyond measure, May we always seek your divine guidance, And may we always be worthy of your love and devotion.

In the heart of the mountains, Amidst the clouds and the mist, There dwells a divine presence, A force that can't be dismissed.

With matted locks and a trident, Lord Shiva stands tall and proud, A symbol of strength and power, A deity that stands out in the crowd.

His third eye, a window to his soul, A symbol of his knowledge and sight, He watches over us with care, Guiding us towards the path that's right.

His dance, the Tandava, Is a spectacle to behold, A display of cosmic energy, A story that's forever told.

With his consort, Parvati, by his side, Lord Shiva rules over all, A God of wisdom and compassion, He answers every mortal's call.

Oh Lord Shiva, we bow to you, In awe of your grace and might, Your presence fills our hearts with peace, And fills our souls with light.

CHAT GPT | How to stop religious conversions

 The issue of religious conversions in India, particularly those of Christian denominations, is a sensitive and controversial topic. The Indian Constitution grants its citizens the freedom to practice and propagate any religion of their choice, which includes the right to convert to another religion. However, there have been concerns about forced conversions and unethical means used to convert people to Christianity.

Here are some possible ways to address the issue of Christian religious conversions in India:

  1. Enforce laws against forced conversions: While the Indian Constitution guarantees freedom of religion, it also prohibits forced conversions. State governments can enforce existing laws to prevent and penalize forced conversions.

  2. Promote interfaith dialogue and understanding: Interfaith dialogue and understanding can help build trust and respect between different religious communities, which can reduce the likelihood of conversions out of fear or ignorance.

  3. Address socio-economic disparities: Many people convert to Christianity due to social or economic pressures, such as poverty or caste discrimination. Addressing these issues can reduce the incentives for people to convert.

  4. Encourage education and literacy: Education and literacy can help people make informed decisions about their beliefs and reduce the influence of those who use unethical means to convert people.

  5. Monitor and regulate the activities of religious organizations: The government can monitor the activities of religious organizations and regulate their activities to ensure that they are not engaging in unethical means of conversion.

It is important to note that any attempts to control religious conversions should be done in a manner that respects the fundamental rights and freedoms of individuals. Additionally, it is important to address the root causes that drive people towards conversions, such as social and economic disparities, rather than simply trying to restrict or control religious freedoms.


It is important to recognize that in India, every citizen has the right to freedom of religion, and any attempt to control religious conversions would be a violation of this fundamental right. Moreover, attempts to control religious conversions have often led to tension and conflict between different religious communities.

Instead of trying to control religious conversions, it is important to address the root causes of why people may be converting to other religions. Some of these reasons include poverty, social exclusion, discrimination, and lack of education and healthcare. By addressing these issues and creating a more equitable and just society, it is possible to reduce the appeal of religious conversions.

Another way to address religious conversions is through interfaith dialogue and understanding. This involves bringing together people from different religious backgrounds to learn about each other's beliefs and practices, and to promote mutual respect and tolerance. By promoting interfaith dialogue, it is possible to reduce misunderstandings and misconceptions about different religions and to foster a more inclusive and harmonious society.

It is also important to ensure that religious conversions are voluntary and not coerced or induced through fraudulent means. If there are cases of fraudulent or forced conversions, then the legal system can be used to address these cases and hold those responsible accountable.

In conclusion, attempting to control religious conversions is not a viable or ethical solution. Instead, we should focus on addressing the underlying issues that may drive people to convert to other religions, promoting interfaith dialogue and understanding, and ensuring that religious conversions are voluntary and not coerced. By doing so, we can create a more equitable, just, and harmonious society for all.

CHAT GPT about Hinduism in India

 Hinduism is the world's oldest living religion and has been an integral part of Indian culture and society for thousands of years. It is estimated that nearly 80% of India's population practices Hinduism, making it the largest religion in the country. However, the future of Hinduism in India is a topic of debate and discussion, as the religion and its followers face several challenges in the modern era.One of the biggest challenges facing Hinduism in India is the rise of secularism and the increasing influence of western culture. As India becomes more connected to the world and embraces modernity, many young people are turning away from traditional religious practices and beliefs. This has led to a decline in religious observance and attendance at Hindu temples and festivals.

Another challenge facing Hinduism in India is the rise of communalism and religious extremism. In recent years, there has been an increase in religious violence and tension between different religious groups, particularly between Hindus and Muslims. This has led to a growing sense of fear and mistrust between communities and has challenged the idea of India as a secular, multicultural society.

Despite these challenges, there are also reasons to be optimistic about the future of Hinduism in India. The religion has a rich history and tradition, and there are many young people who are rediscovering the value and meaning of Hindu practices and beliefs. Many Hindu organizations and groups are also working to promote interfaith dialogue and understanding, and to address issues such as poverty, education, and healthcare that affect all communities.

Moreover, Hinduism has always been a flexible and adaptable religion, able to evolve and change with the times. As India continues to develop and modernize, it is likely that Hinduism will also adapt to new social, cultural, and technological changes.

In conclusion, the future of Hinduism in India is complex and uncertain, but there are reasons to be hopeful. As long as the religion continues to evolve and adapt to changing circumstances, and as long as Hindus work to promote tolerance, understanding, and unity, Hinduism will remain a vibrant and important part of Indian culture and society.

Saturday, March 18, 2023

వంద ఎర్ర చీమలు, వంద నల్ల చీమలు : ఓ చిన్న పరిశీలన

 వంద ఎర్ర చీమలు, వంద నల్ల చీమలు : ఓ చిన్న పరిశీలన

.

ఓ వంద ఎర్ర చీమలు, ఓ వంద నల్ల చీమలు ఒక గాజు సీసాలో వేసాం అనుకోండీ, అవి అటూ ఇటూ తిరుగుతూ సీసా నుండి బయటకు వెళ్ళే దారి వెతుకుతూ తిరుగుతాయి.

ఇప్పుడు సీసాని బాగా గిలకరించారంకోండి, నల్ల చీమలూ ఎర్ర చీమలూ ఒక దానినొకటి చంపుకోవడం మొదలు పెడతాయి.

వాటికి కలిగిన సమస్యకు కారణం ఏర్ర చీమలని నల్లవి, నల్ల చీమలని ఎర్రవి అనుకుంటాయి.

నిజమైన శతృవు ఎవరిక్కడ?

సీసా ని కుదిపిన కుతంత్రం కాదా నిజ విరోధి?

.

చీమల లాంటి ఆ అమాయకత్వానికి మనుషులూ మినహాయింపు కాదు !

అధికారం కోసం, అడ్డదారులు తొక్కి,

అడ్డమైన వాళ్ళతో చేతులు కలిపి,

డబ్బుకోసం నానా స్కాములూ చేసి,

ఆపై ఈడీ పట్టుకుంటే తెలివిగా..

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లూ

తెలంగాణా మీద కుట్ర

ప్రజాస్వాం మీద దాడి అని

అసలు నిజాయితీ నిరూపించుకోవడం మానేసి,

చుప్పనాతి కబుర్లు చెప్పి

జనాల్ని రెచ్చ గొడుతుంటే,


అసలు విషయం వదిలేసి,

చెయ్యెత్తిందీ, ముక్కు చీదిందీ అని సోది మాట్లాడుకునే వాళ్ళు, 

వెర్రి గొర్రెలూ, చీమ బుర్రలూ కాక ఇంకేమవుతారు?

.

నువ్వు ఆడా నెను మగా, 

నువ్వు ఆ కులం నేను ఈ కులం,

నీది ఆ దేశం నాది ఈ దేశం,

నువ్వు ఆ మతం నేను ఈ మతం,

నీదా అభిమతం నాది ఈ అభిమతం,

అని వర్గాలు గా విడిపోయీ కొట్టుకు చచ్చే ముందు,

సమస్యకు మూల కారణం తెలుసుకుని ముందుకు పోతే మంచిది.

.

వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన

వినినంతనె వేగపడక వివరింపదగున్

కని కల్ల నిజము దెలిసిన

మనుజుడెపో నీతిపరుడు మహిలో సుమతీ !