Monday, December 21, 2020

నువ్వు ఎవరు? Who are you?

ఎవరు నేను ?!!

.

Joaquin Phoenix | Jokerనా శరీరం నక్షత్ర ధూళి,

నా జీవితం ఎన్నో సంభావ్యతల హేళి,

నా ఆలోచన నూతిలో కప్పల కేళి !

.

నాకు ముందు నేను లేను,

నా తరువాత నేను లేను,

నాకు స్పృహ ఉంటే నాకు నేను ఉంటాను,

లేదంటే కేవలం నా చుట్టూ వారికి ఉంటాను !

.

నా ఆలోచనలు ..

నాకు ముందు వచ్చిన వారివి, 

వాటి నుంచి నా చుట్టూ ఉన్నవారు నేర్చినవి ,

వారి వల్ల నేను అనుకున్నవి !

.

ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇక్కడ, 

నేను లేనప్పుడు కూడా ఉండేది/ఉంటుంది,

 మహా అయితే ఇంకోలా !

.

కాబట్టి నేను అంటే నా ఉనికి మాత్రమే..

నేనంటే నేను మాత్రమే !

.

మీరేమంటారు?

Saturday, September 5, 2020

ముల్లు కొన మీద మూడు మడుగులు - పురందర దాసుని పాట

 ముల్లు కొన మీద మూడు మడుగులు

రెండు నింపలేము ఒకటి నింపలేదు


నింపని దానిలో ముగ్గురు పనివాళ్ళు

కుంటివాళ్ళు ఇద్దరు కాళ్ళు లేనిదొకడు


కాళ్ళు లేని వాడివద్ద మూడు నల్ల గేదెలు

గొడ్డు గేదెలు రెండు దూడలేనిదొకటి


దూడలేని గేదెవద్ద మూడు బంగరు మూటలు

రెండు ఎప్పుడూ మిగలలేదు ఒకటి ఎప్పుడూ వాడలేదు


వాడని మూటకు ముగ్గురు సాక్షులు

ఇద్దరు గుడ్డివాళ్ళు ఒకరికి కళ్ళే లేవు


కళ్ళు లేనివాడికి మూడు రాజ్యాలు

బంజరు భూములవి రెండు జనాలు లేనిది ఒకటి


జనాలు లేని ఊరుకొచ్చె కుమ్మరివాళ్ళు ముగ్గురు

వంకర చేతులదిద్దరు చేతులే లేవు ఒకరికి


చేతుల్లేని కుమ్మరి చేసె మూడు కుండలు

కన్నాల కుండలు రెండు అడుగే లేదు ఇంకొకటికి


అడుగులేని కుండలో ఉండె మూడు గింజలు

ఉడకబడనివి రెండు ఉడికించనిది ఒకటి


ఉడికించనిదానికోసం వచ్చె ముగ్గురు చుట్టాలు

ఇద్దరు ఎప్పుడూ తినరు ఒకరికేమో ఆకలి లేదు


ఆకల్లేనివాడికి మూడు కర్ర దెబ్బలు

రెండు దెబ్బలు తగల్లేవు ఒకటేమో తగలదు

తగలని దెబ్బ తగలనివ్వు విఠ్ఠలా

మోక్షానికి దారిచూపు పురందరదాస విఠ్ఠలా !


పురందర దాసుని పాట, మీకేం అర్థం అయ్యిందొ చెప్పండి. నాకర్థమయ్యింది కింద రాసా, వీలయ్యింత అర్థమయ్యెలా బొమ్మలతో వివరించడానికి ప్రయత్నించా, భావంలో అక్షరంలో దోషాలుంటే మన్నించి మార్పు చెప్పమని ప్రార్థన ! 

                                                          ---XXX---XXX---

ముక్తి సాధన మనలోనే మన నుండే మన వల్లే మనం కోసమే పుడుతుంది, దానికి శోకం నుండి పుట్టిన ఆర్తి కావాలి. 
మనిషిగా ముక్తి సాధించడానికి చాలా మార్గాలున్నాయి, కాని ప్రాపంచిక పరిమితుల వల్ల మనం వాటిని అనుసరించలేము. 
వాటిని వివరిస్తూ చివరికి జ్ఞాన వైరాగ్య భక్తుల ద్వారా ముక్తినివ్వమని విఠ్ఠలుని కోరడమే ఈ పాట అంతరార్ధం ! 

1. ఉపమానాలన్నీ ":"  తో వివరించా. 
    ఉదా : సూది మొన : జీవి కి చిహ్నం

2. సంబంధాలన్నీ "->" తో కలిపా 
    ఉదా : స్థూల శరీరానికి 3 అవస్థలు - కౌమార, యవ్వన, వృద్ధాప్య. అందులో ముక్తి సాధనకు      అనువైనది యవ్వన శరీరం, అందుకే స్థూల శరీరానికి దానిని కలిపా.
    పైన బొమ్మ ఒక సారి చూసి, క్రింది వివరణలోకి వెళ్ళండి, తరువాత మళ్ళీ బొమ్మ చూస్తే సంపూర్ణం గా అవగతమవుతుంది.

 ముల్లు కొన మీద మూడు మడుగులు, రెండు నింపలేము ఒకటి నింపలేదు
    

ఒక గుర్రపు వెంట్రుక తీసుకుని అందులో 10000 వంతు కొలిస్తే ఎంత ఉంటుందో, వేదాల ప్రకారం ఒక జీవి అంత ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ముల్లు కొన మనలో ఉన్న జీవానికి ప్రతీక.

చెరువు అంటే భూమి+నీరు+మొక్కలు+జల చరాలు ఇలా చాలా చెప్పొచ్చు, మానవ శరీరం కూడా అంతే.

సూది మొన అంత జీవం పై మూడు మడుగులు (చెరువులు), అంటే ఆ జీవాన్ని అంచెలంచెలుగా వ్యక్త పరుస్తూ, ఉల్లిపొరల్లా కప్పి ఉన్న కారణ, సూక్ష్మ, స్థూల శరీరాలు.

స్థూల శరీరం లేకుండా, మోక్షం పొందని జీవానికి, విముక్తి కోసం సాధన చేసే అవకాశం లేదు. స్థూల శరీరం ఉన్న జీవేమో ప్రాపంచిక విషయాల్లో కొట్టుకుపోతూ సాధన చెయ్యక విముక్తి పొందటం లేదు. అందుకే రెండు చెరువులు నిండలేవు ఒక దానిలో నీరు నింపలేదు అని పురందరదాసు అంటున్నారు. 
* నింపని దానిలో ముగ్గురు పనివాళ్ళు, కుంటివాళ్ళు ఇద్దరు కాళ్ళు లేనిదొకడు
స్థూల శరీరం మూడు అవస్థలలో పడుతుంది. కౌమార, యవ్వన, వృధాప్య.
కౌమార దశ లో ఎం చెయ్యాలో తెలీదు, ఆటలు పాటలు తో గడిచిపోతుంది.
వృద్ధాప్యం శుష్కించి వ్యాధి మయం అయిన శరీరంతో ఏం చెయ్యలేక గడిచి పోతుంది.
ఇక యవ్వనం ప్రాపంచిక సుఖాలలో మునిగి తేలుతూ సాధన చెయ్యక గడుస్తుంది.
అందుకే పురందర దాసు కౌమార, వృద్ధ అవస్థలను కుంటి వారి గాను, ప్రయత్నమే లేని యవ్వన దశ ను కాలు లేని వాని గాను వర్ణించారు.

* కాళ్ళు లేని వాడివద్ద మూడు నల్ల గేదెలు, గొడ్డు గేదెలు రెండు దూడలేనిదొకటి


* దూడలేని గేదెవద్ద మూడు బంగరు మూటలు, రెండు ఎప్పుడూ మిగలలేదు ఒకటి ఎప్పుడూ వాడలేదు


* వాడని మూటకు ముగ్గురు సాక్షులు, ఇద్దరు గుడ్డివాళ్ళు ఒకరికి కళ్ళే లేవు


* కళ్ళు లేనివాడికి మూడు రాజ్యాలు, బంజరు భూములవి రెండు జనాలు లేనిది ఒకటి


* జనాలు లేని ఊరుకొచ్చె కుమ్మరివాళ్ళు ముగ్గురు, వంకర చేతులదిద్దరు చేతులే లేవు ఒకరికి


* చేతుల్లేని కుమ్మరి చేసె మూడు కుండలు, కన్నాల కుండలు రెండు అడుగే లేదు ఇంకొకటికి


* అడుగులేని కుండలో ఉండె మూడు గింజలు, ఉడకబడనివి రెండు ఉడికించనిది ఒకటి


* ఉడికించనిదానికోసం వచ్చె ముగ్గురు చుట్టాలు, ఇద్దరు ఎప్పుడూ తినరు ఒకరికేమో ఆకలి లేదు


* ఆకల్లేనివాడికి మూడు కర్ర దెబ్బలు, రెండు దెబ్బలు తగల్లేవు ఒకటేమో తగలదు


ఇంకా చాలా ఉంది... వీలయ్యినప్పుడల్లా రాస్తుంటా !

-- ఇప్పుడు ఈ పాట చూసి ఆనందించండిస్థూల, సూక్ష్మ, కారణశరీరాలు అంటే ఏమిటి?

గరుడపురాణం ప్రకారం మనిషి = ఆత్మ + 3 శరీరాలు + పంచకోశాలు + 3 అవస్థలు

స్థూలశరీరం:
పంచభూతాలతో నిర్మించబడినది ఈ భౌతిక శరీరంనే స్థూల శరీరం లేదా అన్నమయ శరీరం అంటాం.
స్థూల శరీరం=ఆకాశం+ వాయువు+ అగ్ని+ జలము+ పృథ్వి
ఇది ఆరు రకాల వికారాలు పొందుతుంది: పుట్టుక, ఉండడం, పెరగడం, మార్పు చెందడం, తరగడం, నశించడం

సూక్ష్మ/లింగ శరీరం: స్థూల శరీరాన్ని కదిలించేది ఈ సూక్ష్మ శరీరం.

సూక్ష్మ శరీరం=పంచప్రాణాలు + పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు + పంచ కర్మేంద్రియాలు + మనస్సు + బుద్ధి

ప్రాణ పంచకం= ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమానాలు

జ్ఞానేంద్రియ పంచకం = త్వక్కు(చర్మం:వాయువు) + చక్షువు(కన్ను:అగ్ని)+రసన (నాలుక+జలం) + శ్రోతం(చెవి:ఆకాశం) + ఘ్రాణం(ముక్కు:భూమి)

కర్మేంద్రియ పంచకం = వాక్కు(ఆకాశం) + పాణి(వాయువు)+ పాదం (అగ్ని) + విసర్జకం/పాయువు (జలం), ఉపస్థ/జ్ఞానేంద్రియ (భూమి)

ఈ 17 మన విషయజ్ఞాన సముపార్జనకు తోడ్పడతాయి.

స్థూల శరీరాన్ని పట్టుకుని ఉండే ప్రాణశక్తి వలన మనం వాయువు పీల్చుకోవడం, ఆరగించడం, తిన్నది అరిగించుకోవడం, కదలికలు, వాహకం, నరాల శక్తి, ఎముకల కదలిక, మాంస, మజ్జ, ఇతరత్రా అన్నీ కూడా జరుగుతాయి.

అంత్యేష్టి సంస్కారం అయ్యాక స్థూలశరీరం పంచభూతాలలో కలిసిపోతుంది, జీవుడు మాత్రం ఈ లింగశరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాడు.  ఉపనిషత్తుల వర్ణన ప్రకారం అంగుష్ఠమాత్రంగా హృదయంలో ఉన్న దీనిని లింగశరీరం అంటాము.

కారణ శరీరం: ఇది అనిర్వచనీయమైన శరీరం. మిగిలిన రెండు శరీరాలకు కారణభూతమైనది.

ఈ కారణశరీరం వల్లనే జీవునికి మరల వచ్చే జన్మలు ఆ జన్మల కారణాలు వాటిలో వచ్చే సుఖదుఃఖాలు నిర్ణయించేది. ఈ శరీరంలో మనస్సు బుద్ధి లేనందువలన కేవలం ఆనందం నివసిస్తుంది. సమాధి స్థితి, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ద్వారం ఈ కారణ శరీరం. మన సంస్కారాలు, పూర్వ జన్మ వాసనలు అన్నీ నిబిడీకృతమై ఉంటాయి ఇక్కడ. 

జాగ్రదావస్థ యందు ఇంద్రియములతో చేసే కర్మల ఫలితాలను, వాసనారూపంలో కారణ శరీరంలో పొందు పరచబడి ఉంటాయి. ఇవి మరు జన్మకు కారణమవుతాయి. అలా మరుజన్మకు కారణమయ్యే వాసనలు దీన్లో ఉండటం వల్ల దీన్ని, కారణ శరీరమంటారు. కాని ఇది ఆత్మ కాదు. 

సుషుప్త్యావస్థలో (గాఢ నిద్రలో) ఇంద్రియాలు మనస్సులో లీనమై ఉంటాయి. అంచేత అవి పనిచెయ్యక, బాహ్య అనుభవాలు మనకు రావు. ప్రాణ శక్తులు మాత్రమే పనిచేస్తుంటాయి. ఈ ప్రాణమే  గాఢనిద్రలో శరీరం యొక్క సమస్త వ్యాపారాలనూ నడిపిస్తుంది. 

మనస్సు 

ఇంద్రియవృత్తులు, మనస్సూ తనలో (ఆత్మలో) లీనమై ఉంటాయి. అలాంటి సుషుప్తిలో ఈ కారణ శరీరం మాత్రమే భాసిస్తుంది/ ఉంటుంది. సుషుప్తిలో ఏమీ తెలియదు. సుషుప్తి నుంచి లేచాక నేను బాగా నిద్రపోయాను అని తెలుసుకొనేది మనస్సు. 

ఆత్మ

ఈ మూడు శరీరాలకూ ఆత్మే సాక్షి. దేనితోనూ తాదాత్మ్యం చెందదు. స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలకు భిన్నంగా; స్వప్రకాశ రూపమై కర్తగా గాని , భోక్తగా గాని కాకుండా అన్నిటికీ చైతన్యాన్ని ఇచ్చే ఆత్మయే మహాకారణ శరీరం. ఇది గాఢనిద్రలో అనుభవంలోకి వచ్చే స్థితి. 
ఇదే తురీయావస్థ. జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తీ స్థూలశరీర ధర్మాలు. స్థూలశరీరం- క్రియాశాక్తికీ , సూక్ష్మశరీరం- ఇచ్ఛాశక్తికీ , కారణశరీరం- జ్ఞానశక్తికీ ఆశ్రయాలుగా చెప్పబడ్డాయి. 

పుట్టుక ముందు, ఆత్మ అవ్యక్తమైన సూక్ష్మ, కారణ శరీరాలతో ఉంటుంది. మరణం తరువాత కూడా అది అవ్యక్త స్థితి లో ఉంటుంది. ఈ మధ్యలోనే అది వ్యక్తమవుతుంది.


మరణసమయంలో ఈ కారణ లింగ శరీరాలు స్థూల శరీరాన్ని విడిచి పెట్టి పోతాయి. గురువు దయ వుంటే మరల వెనుకకు రాకుండా పరమాత్మ వద్దకు పోగల మోక్షం లభిస్తుంది.
Referred and will add more from the below links:
1. http://andhrabhoomi.net/content/others-3426
2. https://www.mymandir.com/p/clp9n
4. http://ourreligionandculture.blogspot.com/2019/01/blog-post_31.html
5. http://sahitinandanam.blogspot.com/2017/01/blog-post_69.htmlSunday, June 21, 2020

Robo Fusion: Vara veena mrudu paani song on piano with selenium automation. Selenium Code

When you cannot cover it manually, AUTOMATE it !
Love carnatic music. Love automation.
Robo Fusion: Vara veena mrudu paani song on piano with selenium automation.
వరవీణా మృదుపాణీ, వనరుహలోచన రాణీ..
#piano #Selenium #automation #varaveena #carnaticmusic


Main script:

package playPiano;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

public class playPianoDriver {
public static void main(String[] args) throws Exception {
//Array (Octave:0/1/2/3/4)(note)(timeunit)
String sng[]= {"1e","1e","1g2","1g2","1a","1g","2c2","2c2","2d","2c","1a","1a","1g2","1a","1g","1e","1e","1d2","1e","1g","1a","2c","1a2","1a","1g","1e","1e","1d2","1e","1e","1a","1g","1e2","1g","1e","1e","1d","1c2","1e","1e","1e","1e","1d","1e","1g","1e","1g2","1g2","1e","1e","1a","1g","1a2","1a","1g","2c2","2c2","1a","2e","2d","2d","2c","2c","1a","2c","1a","1a","1a","1g","1e","1g","1a","2c","1a","1g","1a","1g","1e","1e","1d","1c","1c","1e","1e2","1e2","1e","1d","1g","1e","1d2","1c","1d","1c","1e","1d","1c","1d","1d","1c2","1c2"};
WebDriver drv=playPianoFuncs.launchApplication(keyConstants.url);
 
playPianoFuncs.playPiano(drv, sng);
 
}

}

Function library:

package playPiano;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class playPianoFuncs {
//launch application
public static WebDriver launchApplication(String url)
{
WebDriver drv=null;
 
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", keyConstants.chromeDriverPath);
 
// Initialize browser
drv=new ChromeDriver();
// Open url
drv.get(url);
drv.manage().timeouts().implicitlyWait(keyConstants.commonTimeOut,TimeUnit.SECONDS);
// Maximize browser
drv.manage().window().maximize();
drv.manage().timeouts().implicitlyWait(keyConstants.commonTimeOut, TimeUnit.SECONDS);
return drv;
}
//get key numbers
public static int getKeyNumbers(int octave,String Keyname)
{
int keyNum=0;
switch (Keyname) 
{
//White keys
case "c": keyNum=keyConstants.c[octave];break;
case "d": keyNum=keyConstants.d[octave];break;
case "e": keyNum=keyConstants.e[octave];break;
case "f": keyNum=keyConstants.f[octave];break;
case "g": keyNum=keyConstants.g[octave];break;
case "a": keyNum=keyConstants.a[octave];break;
case "b": keyNum=keyConstants.b[octave];break;
//Black keys
case "C":
case "db": keyNum=keyConstants.db[octave];break;
case "eb": keyNum=keyConstants.eb[octave];break;
case "gb": keyNum=keyConstants.gb[octave];break;
case "ab": keyNum=keyConstants.ab[octave];break;
case "bb": keyNum=keyConstants.bb[octave];break;
}
return keyNum;
}

//play piano
public static void playPiano(WebDriver drv,String[] sng) throws InterruptedException
{
for (String string : sng) 
{
int octave=Integer.parseInt(string.substring(0, 1));
string=string.substring(1);
int playTime=keyConstants.kaalam1;
if(string.length()==2) {playTime=keyConstants.kaalam2;string=string.substring(0, 1);}
//System.out.println(string);
int ky=playPianoFuncs.getKeyNumbers(octave,string);
//System.out.println("Key number:"+ky);
WebElement key=drv.findElement(By.cssSelector("*["+keyConstants.keyboardAttribute+"='"+ky+"']"));
key.click();
TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(playTime);
}
}
}
Constants File:

package playPiano;

public class keyConstants {
//Octave (Low-0, Medium-1, High-2)
//public static int LMH=1;
//Tempo
public static int kaalam1=500;
public static int kaalam2=1000;
//Low,Mid,High - White Keys
public static int c[]= {90,84,221};
public static int d[]= {88,89,86};
public static int e[]= {67,85,66};
public static int f[]= {81,73,78};
public static int g[]= {87,79,77};
public static int a[]= {69,80,188};
public static int b[]= {82,219,190};
//Low,Mid,High - Black Keys
public static int db[]= {83,54,70};
public static int eb[]= {68,55,71};
public static int gb[]= {50,57,74};
public static int ab[]= {51,48,75};
public static int bb[]= {52,187,76};
//driver and browser settings
public static String chromeDriverPath="C:\\AEM Migration Project\\Eclipse\\chromedriver.exe";
public static String url="https://www.musicca.com/piano";
//time parameters
public static int commonTimeOut=120;
public static int httpConnTimeOut=120000;
//Piano specific attribute
public static String keyboardAttribute="data-key";
}


Tuesday, May 19, 2020

పెద్దలు, పిల్లలు, అరోగ్య/వ్యాది నిరోధక శక్తి సమస్యలు ఉన్నవారు corona బారిన పడతారు

రోజుకు 5000+ కరోనా కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి గత కొద్ది రోజులుగా. ఆకలి చావులు & ఆర్థిక మాంద్యం నుండి తప్పించుకోడానికి మనం నిర్భందం సడలింపులు చేసుకుంటున్నాం.

దీని వలన మనం అందరం, ముఖ్యంగా మన పెద్దలు, పిల్లలు, అరోగ్య/వ్యాది నిరోధక శక్తి సమస్యలు ఉన్నవారు దీని బారిన పడతారు, మనం వారిని ప్రమాదం లోకి నెడుతున్నట్టే. 

కరోనా కేసులు రోజుకు 10000+ పెరిగే రోజులు వస్తున్నాయి, కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే దాని ఉధృతిని నిలువరించ వచ్చు. 
మనం స్వియ నిర్భందంలో ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి ఎంత కోలుకుందో అందరికీ తెలిసిందే, అది కూడా అలానే కొనసాగాలంటే మనం కాస్త శ్రద్ధ వహించాలి. వీటిని అలవాటుగా మార్చుకుంటే మున్ముందు కూడా మంచిదే,

* సాత్విక ఆహారం, అన్ని రంగుల కూరలు పళ్ళు తినండి. సమయానికి నిద్ర, వ్యాయామం, శుభ్రమైన తిండి రోగనిరోదక శక్తి పెంచుతాయి
* పసుపు , తులసి, మిరియాలు, తమలపాకు, అల్లం, సొంటి వంటివి నెమ్మదిగా శాశ్వతంగా మీ రోగ నిరోధక శక్తి ని పెంపొదిస్తాయి 
* బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్కు/ సానిటైసర్ ఇంకా అవసరమయితే ఒక జత బట్టలు తీసుకు వెళ్ళండి. మీరు ప్రజా రవాణా లేదా చాలా దూరం ప్రయాణించే వారయితే ఆఫీసుకు వెళ్ళాకా శుభ్రపడి దుస్తులు మార్చుకోండి
* ఇంటికి రాగానే, బయటే పాద రక్షలు విడిచే ఏర్పాటు తప్పకుండా చేసుకోండి
* బయటకు వెళ్ళి వచ్చాకా, వీధి వైపు బాత్రూములు, ఇంటి లోపల నుండి కాకుండా బాత్రూములోకి దారి ఉంటే వెళ్ళి ముందు కాళ్ళూ చేతులూ సబ్బుతో కడుక్కోవడం , కుదిరితే స్నానం చెయ్యడం అలవాటు చేసుకోండి
* మీరు అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటే మొక్కల దెగ్గర లేదా కార్ పార్కింగ్ దెగ్గర ఎదైన టప్ ఉన్న చోట, కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కుని ఇంట్లోకి వెళ్ళండి

* మెట్లు ఎక్కండి. కొరియర్లు సెక్యూరిటి దెగ్గర విడిచి పెట్టమనండి
* నమస్కారమే ఇక సంస్కారం
* వీలు అయినంత బయట వస్తువులను తాకవద్దు
* కొన్నాళ్ళు విందులు వినోదాలకు దూరంగా ఉండండి
* ఏ కాస్త అనారోగ్యం కనిపించినా బయట తిరగ వద్దు
* తుమ్ము మూఢ నమ్మకం కాదు, అటుగా వెంటనే వెళ్ళకండి
* మంచి నీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి

ప్రకృతి బాగుండాలి అంటే,
* కార్ల వాడకం తగ్గించండి
* అవసరం లేనప్పుడు తిరగడం తగ్గించండి, పెట్రోల్ వృధా చెయ్యొద్దు
* మీరు వృధా చేసే ప్రతి చిన్న తిండి పదార్ధం, రేట్లు పెరగడానికి, పేద వాళ్ళు తినలేకపోవాడానికి కారణం అని గుర్తుంచుకోండి, ఒక పూట కాస్త వెలితిగా తిన్నా ఏమీ పరవాలేదు, ఎక్కువ వండి వృధా కానియ్యొద్దు ఆలోచించండి.
* చల్ది అన్నం వంటికి మంచిది
* మొక్కలు నాటండి
* నీరు తక్కువ వాడండి, బట్టలు రెండు సార్లు వేసుకోవచ్చు, ముక్యంగా ఏసీ లో పని చేసేవారు
* టాయిలట్ క్లీనర్స్, సబ్బులు, బట్టల పౌడర్లు తగినంత మాత్రమే వాడండి. కుదిరితే కుంకుడుకాయ లాంటి ప్రాకృతిక ప్రత్యామ్నయాలు వాడండి
* దోమల కోసం దోమల తెరలు, దోమల బాట్లు వాడండి. ఆలవుట్, కాయిల్స్ వద్దు. పొగలు మనకు మంచివి కాదు.

Saturday, May 16, 2020

బ్రాహ్మణ విద్వేషం - Stop hate politics , Stop scapegoating brahmins !

బ్రాహ్మణ విద్వేషం పెంచి హిందువులను కులాల వారిగా విడగొట్టి, ఒకరిపై ఒకరికి విద్వేషం పెంచి, ఓట్లు చీల్చి, మందబుద్ధిగాడిని అందలం ఎక్కించాలని కొంతమంది, మతం మార్చాలని కొంత మంది, ఈ సందట్లో హడావిడి చేసి గొప్పోళ్ళయి పోవాలని, పబ్బం గడుపుకోవాలని ఇంకొంతమంది విపరీతమైన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

కులాల మధ్య సామరస్యం సంస్కారం లేకపోతే ఇన్ని వందల సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఇలాంటి కట్టుబాటు ఎలా నిలబడుతుంది ?
వృత్తుల నుండి ఇప్పుడు మనం కులం అని పిలుస్తున్న ఒక కట్టుబాటు ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదు. ఒక రోజు హటాత్తుగా వచ్చేసి ఈ రోజు నుంచి నేను బ్రాహ్మడను, నువ్వు కమ్మ, నువ్వు రాజు, వాడు కాపు నువ్వు అంటరానివడివి అంటే ఊరుకుంటాడా ఎవడైనా?
అడవుల్లో గిరిజనుల్లా గుంపులుగా సంచారులుగా వేటాడుకుంటూ, బతికే వాళ్ళకి కులం ఎందుకు కావాలి? కండ బలం ఉంటే ఏ జంతువు నో వేటాడొ, ఏ చెట్టెక్కి కాయలు కోసుకుతినో బతికెయ్యొచ్చుగా?
యుద్ధాలు చేసి రాజెందుకు చావాలి? ఓడిపోతే వాడి కుటుంబం మొత్తం ఎందుకు జనం కోసం చచ్చిపోవాలి?
అర్థరాత్రి అపరాత్రి తేడా లేకుండా కాపెందుకు కాపు కాయాలి? కమ్మ ఎందుకు ఒళ్ళు హూనం చేసుకు వ్యవసాయం చెయ్యాలి? అసలు కమ్మరి,కుమ్మరి,శెట్టి,పద్మశాలి,గౌడ ఇలా వృత్తులు ఎందుకు చెయ్యాలి?
చివరగా.. అడవిలో మనుగడకు అవసరమైన కండబలం, ఎండలో తిరిగి, కాయ కష్టం చేస్తే వచ్చే రోగనిరోదక శక్తీ వదులుకుని, మందు విందు పొందు తప్పు కాని రోజుల్లో మడి కట్టుకుని ఇంట్లో ముక్కుమూసుకుని కూర్చుని జపం చేసుకోవల్సిన పరిస్తితి బ్రాహ్మణుడికి ఎందుకు ? కొంత మంది పనికి మాలినోళ్ళ చేత సోమరిపోతులు అనిపించుకోడానికా?

1. మనిషి ప్రకృతి పరంగా ఒక జంతువు, తన ప్రాణానికి మించి ఏది ముఖ్యం కాదు అన్నది మనకు సహజ ప్రవృత్తిగా పుట్టుకతో వస్తుంది
2. తదనుగుణంగా బ్రతకడానికి కావాల్సిన తిండి, గూడు ప్రాముఖ్యం అవుతాయి
3. జంతువులకు మరణ భయం ఉంటుంది కానీ చావు అంటే అర్థం చేసుకునే ఆలోచనా శక్తి ఉండదు కాబట్టి అవి అంతరించిపోకుండా ప్రకృతి సంభోగం పిల్లల సం రక్షణ లాంటివి కూడా సహజ సిద్ధంగా వస్తాయి

ఈ మూడింటి గురించి కలిగే అభద్రతా భావాలను అధిగమించిడం కోసం, తరువాత స్తితిలో దైనందన జీవితం సుఖమయం చేసుకోవడం కోసం మనిషి సాంఘీకపరమైన కట్టుబాట్లు, ఆచారాలూ వృత్తులూ కనిపెట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పటి మోడల్ విలేజ్ లా, స్వావలంబన కలిగిన వ్యవస్థ కోసం ప్రయత్నించారు. దానిలో భాగంగానే వృత్తుల కులాలు పుట్టాయి.
వ్యవసాయం ఒక పెద్ద శాస్త్రం, అది ఒకరి నుంచి ఒకరు, పని చేస్తూ నేర్చుకోవలసిందే ! ఎంతో ప్రేమాభిమానాలు ఉంటే తప్ప నేర్పించేవాళ్ళు నేర్చుకునే వాళ్ళకు కిటుకులతో సహా నేర్పించలేరు, అది మనవ సహజం. జ్ఞానం క్షీణించిపోకుండా ఉండాలని వృత్తుల కుటుంబాలు మొదలయ్యాయి. తండ్రి నుంచి కొడుక్కి, మామ నుంచి అల్లుడికి నైపుణ్యం అబ్బింది. ఇంట్ళో ఉండేవాడు మందు తాగితే 24 గంటలూ అదే పనిలో ఉంటాడు. పొలంలో పనిచేసేవాడి తిండి వేరే. ఆడవాళ్ళ పాత్ర 60% కన్నా ఎక్కువ, అది వేరే వ్యాసమే అవుతుంది. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, కుటుంబం లో అందరూ మానసికం గా అందంగా, శారిరకంగా బలంగా ఉండాలంటే ఎం చెయ్యాలో ఎం తినాలో ఎలాంటి అలవాట్లు ఉండాలో అవి నిర్ణయించేది ఆడవాళ్ళే, అప్పటి ఆరెంపీ డాక్టర్లు.
కుల వృత్తులు, కుల పెళ్ళిళ్ళూ అలా పుట్టినవే.
కాల క్రమేణా ఒక గౌడ చెట్టు ఎక్కినట్టు ఒక కమ్మ వ్యవసాయం చేసినట్టు వేరే కులం వాళ్ళు చెయ్యలేకపోయారు. కులాలు మరింత బలంగా మరింత సమర్ధవంతంగా పనిచేశాయి. ఒకటో తరగతి నుంచి పీహెచ్ డీ దాకా చదివినట్టు నైపుణ్యం పెరిగిపోయింది. అలాగే వైద్యం, న్యాయం మొదలైన శాస్త్రాలు పుట్టుకొచ్చాయి.

మనం మాట్లాడుకున్న ముఖ్యమైన మూడు కీలక మైన అవసరాలు తీరిపోతే, నిబద్ధత లేని మనిషికి, ఈర్ష్య, దురాశ వంటివి ప్రకోపిస్తాయి. అటువంటి వారి వల్ల రాజ్యాల మధ్య, తెగల మధ్య, కులాల మధ్య, కుటుంబాల మధ్యా సమస్యలు మొదలయ్యాయి. అవి తీర్చడానికి అందరి కన్నా బలవంతుడు అవసరమయ్యాడు. కండబలం, మంది బలం, ధనబలం ఉన్నవాడు రాజయ్యాడు. బుద్ధిబలం కూడా తోడైతే మహా రాజయ్యాడు.
ఇక కళలు- సంగితం, చిత్రలేఖనం లాంటివి ఊపందుకున్నాయి. వ్యాపారం చేసే కోమట్లూ వచ్చారు.
ఇన్ని కులాలు ఇంత నైపుణ్యం ఇంత జ్ణానం ఒక్క ప్రకృతి వైపరిత్యం తోనో, మహమ్మారి తోనో యుద్ధం తోనో తుడిచి పెట్టుకుపోకూడదని, అంచేలంచలుగా ఎదగాలనే సదుద్దేశంతో ఒక లైబ్రెరియన్లా బ్రహ్మణులను స్రుష్టించారు. అంతవరకు ఉన్న జ్ఞానాన్నంతా వేదాలుగా విభజించి, అవి పతనమవ్వకుండా వేద విధ్యా విధానం స్రుష్టించి, అంత పెద్ద జ్ఞాన భాండారాన్ని దేశం నలుమూలలా వ్యాపింప చేశారు బ్రాహ్మణులు. రాజ్యం రాజు దెగ్గర, వ్యవసాయం కమ్మ దెగ్గర అలా ఎవరి వృత్తులు వారి దెగ్గర ఉన్నట్టే విద్య బ్రాహ్మణుల దెగ్గర ఉండి పోయింది. ఐతే లక్ష్మి, విద్య ఒక చోట ఉండకూడదు, ఒక్కరికే బలం ఎక్కువ అయ్యిపోతుంది అని, బ్రాహ్మణులను ధన సముపార్జన పై మక్కువ చూపకుండా, రాజ్యాలు ఏల కుండా, విద్య పై శ్రద్ధ పోకుండా ఉండటానికి కావాల్సిన కట్టడులన్నీ కూడా చేసారు. బ్రాహ్మణులు స్వేచ్చ కోల్పోయారు.
ఒక్క సంవత్సరం పాటు 6 సబ్జక్టులు, టెక్స్త్ బుక్, నోట్ బుక్, హోం వర్క్, వర్క్ షీట్స్, ట్యూషన్స్ అని సదుపాయాలు కల్పిస్తే 100 కి 50 మందికి కుడా 100 రావు.
లక్షల స్లోకాల వేదాలు ఆపై ఉపనిషత్తులు పురాణాలు, సహశ్రావధానాలు కేవలం విని, గుర్తు పెట్టుకుని, మళ్ళీ చదివి వాటి మిద మళ్ళీ వాఖ్యానాలు రాసి బ్రాహ్మణులు ఎంత కష్టపడుంటారు?
ఇన్ని చేసినా అధికార దుర్వినియోగం అన్ని కులాల్లోనూ జరిగింది, స్వార్ధపరులైన వాళ్ళు ఒక్క కులం లోనే పుట్టాలని ఏమి లేదు. ఎవ్వరికి తోచింది వాళ్ళు చేసుకున్నారు.
అలాంటి వారి వల్లా, పరాయి పాలన వల్లా మన వృత్తులు ఎదగలేదు, మరుగున పడి పోయాయి, మన వేదాలు అక్కడే ఉండి పోయాయి. వాటి విలువ పడిపోయి కొత్త సాంకేతిక విద్య విలువ పెరిగింది, విద్యకు అధిపతులుగా కొన్నాళ్ళు బ్రహ్మణులు సాంకేతిక విద్య నేర్చుకున్నా తరువాత కాలం లో అది పోయింది, రాజుల రజ్యాలు పోయాయి, భూపతుల భూములు ప్రభుత్వాలకు వెళ్ళాయి.
ఈ మొత్తం లో ఏ ఒక్క కులం ని ఎలా తప్పు పడతాం? తిలా పాపం తలా పిడికెడు.
మా తాతలు చెప్పులు మోశారు, మీరు ఇప్పుడు అనుభవించండి అంటే అది ఎలా న్యాయం? మా తాతలు కష్టపడ్డారు, అందరి తాతలు అప్పటి కాలానికి సరిపడ కష్టపడ్డారు.

హిందువులు ఇలా అనవసరంగా ఒకరినొకరు చులకన చేసుకుంటే మనం కూర్చున్న కొమ్మ మనమే నరుక్కున్నట్టు ! జరిగిపోయినదాన్ని పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు అందరికీ జరగాల్సిన న్యాయం గురించి ఆలోచించాలి. చెప్పుడు మాటలు విని తప్పుడు వాళ్లను సమర్ధిస్తే అందరికీ నష్టమే ! ఏదైనా కులాన్ని కించపరిచే లా మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్క సారి అలోచించండి. అందరిని కలిపి అనొద్దు. అసలు కుల ప్రస్తావనే వద్దు. కాలం మారిపోయింది ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఈ కులాలు పూర్తిగా పోతాయి. లోకువయ్యిపోతే మత్రం మన అస్తుత్వమే పోతుంది, మన భారత సంప్రదాయాలు, కళలు, ఆచారాలు గొప్పవి., కాని శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఫ్యూజన్ వచ్చినట్టు కొన్ని మార్పులు జరగాలి అవి సమ్యమనం తో మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. పాత వారిని వదిలెయ్యండి, మన జనరేషన్లో దురాచారాలు పాటించేవారు ఎవరూ ఉండరు.

#brahmin #hinduism

Monday, May 11, 2020

Socks problem - Can you help me with better logic ?


Problem:

Solution:
static int sockMerchant(int n, int[] ar) {

        int cnt=0;
        Arrays.sort(ar);
        for(int i=0;i<n-1;i++)
            if(ar[i]==ar[i+1]){cnt++;i++;}
        return cnt;

    }

Counting Valleys - Can you find a better solution? (Code in Java)


Problem:


Java8 Code:

static int countingValleys(int n, String s) {
        int lvl=0,vc=0;
        boolean valleyFlag=false;
        char[] stps=s.toCharArray();
        
        for(int i=0;i<stps.length;i++)
        {
            if(stps[i]=='D') lvl--;
            else if(stps[i]=='U') lvl++;
            if(lvl==0 && valleyFlag==true)
            {
                valleyFlag=false;
                vc++;
            }
            if(lvl==-1) valleyFlag=true;
        }
        return vc;
    }

Wednesday, April 1, 2020

శ్రీరామ నవమి

ఇది అద్భుతమైన సంవత్సరం,
రాముడికి మళ్ళీ పట్టాభిషేకం అయోధ్య లో, 
ఇక ఆయన కొలువు దీరితే రామరాజ్యమే !

ఈ శ్రీరామ నవమి మనకొక అద్భుత అవకాశం దొరికింది
పిండి వంటలకు సరుకులు లేవు
హడావిడి పడటానికి చుట్టాలు రారు
గుళ్ళకు వెళ్ళే సమయం కాదు 
పులిహోరా పానకాల ప్రసక్తే లేదు

ఉన్నదల్లా మీరు, మీ కుటుంబం , మీ రాముడూ !
ఈ సారి రాముడికో దణ్ణం మాత్రమే కాదు, 
రాముడు రాముడెందుకయ్యాడో తెలుసుకోండి, 
సీతా రాముల కళ్యాణం లోక కళ్యాణం ఎందుకయ్యిందో తెలుసుకోండీ 
అంత విద్యావంతుడు అయిన రావణుడు చెడ్డ వాడు ఎందుకయ్యాడో అర్థం చేసుకోండి
బోల్లెడు సమయముందికదా ?

పూజ లో ప్రతీక్షణం ఉన్నా, ఆచరణ లోకి అది రాకపోతే
అర్థం కాని రాముడు, వ్యర్ధమైపోయిన జీవుడికి నిదర్శనం అవుతాడు. 

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవు కాని 
అర్థం చేసుకుంటే చింతలు తీర్చగలవు !


అంత ఓపిక లేదనుకుంటే మన సిరివెన్నెల గారు రాసిన పాట లో
నాలుగైదు లైన్లు అర్థం చేసుకోడానికి ప్రయత్నించండి చాలు, ప్రత్యేకించి చివరి మూడూ లిన్లూ.

ఏ మహిమలూ లేక, ఏమాయలూ లేక
నమ్మశక్యం కాని ఏ మర్మమూ లేక !
మనిషిగానే పుట్టి, మనిషిగానే బ్రతికి
మహిత చరితగ మహిని మిగలగలిగే మనికి
సాధ్యమేనని పరంధాముడే రాముడై ఇలలోన నిలచే !!
.
ఇన్ని రీతులుగా ఇన్నిన్ని పాత్రలుగా నిన్ను నీకే నూత్నపరిచితునిగా
దర్శింప చేయగల జ్ఞాన దర్పణము కృష్ణావతారమే సృష్ట్యవరణతరణము
.
అణిమగా మహిమగా 
గరిమగా లఘిమగా  
ప్రాప్తిగా ప్రాగామ్యవర్తిగా
ఈశత్వముగా వశిత్వమ్ముగా 
నీ లోని అష్ట సిద్ధులూ నీకు తన్బట్టగా
స్వస్వరూపమే విశ్వరూపమ్ముగా

నరుని లోపలి పరుని పై దృష్టి పరుపగా
తల వంచి కైమోడ్చి శిష్యుడవు నీవైతే
నీ ఆర్తి కడతేర్చు ఆచార్యుడవు నీవే

మీకు ఒకవేళ ఇంట్లోనే కూర్చోమంటున్నాన్ను అని అర్థం కాకపోతె ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను , వాళ్ళెవరో చేసారు వీళ్ళెవరో చెప్పారు అని వీధుల్లో తిరగద్దు, మీ భక్తి అద్భుతమే కాని కరోనాకు అది తెలియదు, ఇది కలికాలం.

కారోనా తగ్గాలంటే నువ్వే కాదు నీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి
కలి ప్రభావం తగ్గాలంటే నువ్వే కాదు నీ చుట్టూ వారు కూడా రాముడిని అర్థం చేసుకోవాలి !

Sunday, March 29, 2020

Corona wont stop

In the interest of mankind it’s time we need to accept the HARD TRUTH, no GOD has come to SAVE world from this pandemic. Not even ONE.
I believe that GOD exists for a different purpose and not do some cheap magic tricks.

No! Your GOD or MINE won’t save us.
No! it’s not PUNISHMENT by any GOD but man made mistakes.

Personally everyone is entitled for their own beliefs.
If you still believe in magic, please don’t play with CORONA virus, try some potassium CYANIDE.
You take poison, you die out of belief, your problem.
You spread corona bcoz of your belief, people die, you are a CRIMINAL.

Now, come into SENSES.
Kings, Queens, Presidents... No one is safe, no one is SPARED.
Stop planning for mass celebration of FESTIVALS, your daily PRAYERS in groups, ROAMING on roads.
Corona wont stop till you stop... going out.
Live today to celebrate tomorrow.

Stop blaming Govt. for every PROBLEM, stop that Netflix/amazon prime and try to find a SOLUTION.
Poor are suffering? Take permission, prepare and go out to distribute food.
#covid19 #stayhome #staysafe #supportgovernament #bealert


Sunday, January 19, 2020

బైంసాలో నిజంగా ఏమి జరిగిందో మీకు తెలుసా? Do you know what really happened in Telanganas, bhainsa?

Two policemen including DSP injured;

Two policemen including DSP injured; reason for violence not immediately known
Two groups of people clashed in Bhainsa town of Nirmal district around late in the night on Sunday, January 12. District Superintendent of Police C. Shashidhar Raju and Bhainsa CI Venugopal Rao received minor injuries in the violence and were being treated at a local hospital.

According to reports, both sections hurled stones at each other at the Korbagalli locality. But the videos shows otherwise. Instances of arson were also reported, where three motorcycles were allegedly burnt by unidentified miscreants. 


The reason for the incident was not immediately known. Police forces were being rushed to the town.

We are looking for what actually happened in bhainsa ... anyone from there? First hand info please !!